职业生涯咨询:过程技术及相关问题(第2版) 职业生涯咨询:过程技术及相关问题(第2版)

高等教育出版社

Out of stock

$22.50
Wishlist

To add this product to your wish list you must Sign In or Create an account

出版社 : 高等教育出版社ISBN : 9787040207934包装 : 平装页码 : 337用纸 : 胶版纸语言 : 中文版次 : 0印刷时间 : 2007-05-01
编辑推荐

《职业生涯咨询:过程技术及相关问题》(第2版)适用于各种机构中从事生涯咨询的人员以及正在学习咨询心理学和正在参与咨询师教育课程培训的咨询师。
《职业生涯咨询:过程技术及相关问题》(第2版)为职业生涯咨询提供了基于个人成长和发展的整体模型,该模型是以理论为基础的、切实可行的方法。这个新版本所描述的职业生涯咨询是一个动态的、有创造性的和高度个人化的过程,同时新版本强调了精神性、社会阶层、性取向这些影响个体生涯发展的概念。
第二版突出的内容
强调了种族、民族、性别、性取向以及身体残疾这些背景性问题。
新增了职业生涯发展理论和方法的章节,重点增加了理论部分。
用最新的信息与参考文献对原版本进行了更新。
内容简介

本书共分四个部分。第一部分,“21世纪的生涯咨询:变化的背景、挑战和概念”,为读者提供了21世纪这个变化的世界的基础知识和视角;第二部分,“生涯咨询过程的开始与信息收集阶段:选择技术和工具”,深化了第一章已详细说明的生涯咨询第一个阶段所涉及的一些问题及技术和工具;第三部分,“生涯咨询过程的理解与解释来访者信息和形成假设阶段”,聚焦于我们如何接受在生涯咨询第一阶段收集到的信息,以及如何使用它们来选择干预措施,协助来访者实现目标和解决问题;第四部分,“生涯咨询过程的采取行动,使用信息,发展职业目标及行动方案,评估结果和结束关系阶段”,强调了在生涯咨询中帮助来访者理解其目标或解决其问题的策略。
本书适用于各种机构中从事生涯咨询的人员以及正在学习咨询心理学和正在参与咨询师教育课程培训的咨询师。
目录

第一部分 21世纪的生涯咨询:变化的背景、挑战和概念
第1章 生涯咨询:终身生涯观
生涯咨询
终身生涯发展:一种整体观
对生涯咨询的启示
结束语

第2章 理解生涯行为的途径:精选的理论和方法
生涯发展理论
生涯发展的方法
结束语

第3章 赋予生活选择的权力:文化背景中的生涯咨询
术语的定义
生涯咨询的出现
人口统计学和伦理规则
个体差异变量:世界观、文化适应和种族认同的发展
透过文化的透镜看生涯咨询过程

第4章 赋予女性生活选择的权利:对性别及性取向的考察
性别化的遮盖作用:童年期的性别角色社会化
青少年时期的性别化背景
性别化的工作场所背景
与性别有关的特定结果
赋予女性选择权利时所使用的评估工具与技术
女性主义认同发展
生涯咨询过程:将性别问题纳入已存在的咨询过程中

第5章 赋予男性生活选择的权利:对性别及性取向的考察
性别化的遮盖作用:童年期的性别角色社会化
青少年时期的性别化背景
性别化的工作场所背景
与男性来访者工作时咨询师的角色
与性别有关的特定结果
赋予男性选择权利时所使用的评估工具与技术
生涯咨询的结构:将性别问题纳入咨询过程中

第6章 为残疾来访者进行生涯咨询赋予其力量的方法
残疾人现有的就业状况和生涯状况
残疾人所面临的特殊困难
通过生涯咨询赋予残疾人以能力
赋权的理念
生涯咨询框架在残疾人中的运用
结束语

第7章 帮助来访者理解与应对工作场所和家庭生活的变化
工作场所和家庭生活中的改变
工作场所的变化和家庭生活的挑战及其后果
通过生涯咨询应对工作场所和家庭生活的问题
咨询员角色列表
小结

第二部分 生涯咨询过程的开始与信息收集阶段:选择技术和工具
第8章 生涯咨询过程的初始阶段:形成工作联盟
工作联盟
建立成功的工作联盟
建立工作联盟的咨询员清单

第9章 终身生涯评估:收集来访者信息的结构式访谈
理论基础
LCA的结构
结束时的一些要点
学以致用

第10章 职业、多元文化与婚姻家谱图:收集关于职业-家庭
社会化联结的信息
基本原理实
生涯家谱图点评
家谱图的其他用途
一些警告

第11章 使用职业卡片分类方法收集来访者信息:使用职业
名称作为刺激物
职业卡片分类
坦尼娅的案例
密苏里职业卡片分类(MOCS)
结束语

第12章 利用选定的标准化测验和问卷收集来访者信息
一种深入的方法
寻找恰当的标准化测验
选择测验的标准
一系列基本的生涯评估
基本兴趣量表:自我探索量表
将测验数据整合在一起
小结

第13章 生涯转换问卷:发现成人内部资源及障碍的工具
生涯转换问卷

第三部分 生涯咨询过程的理解与解释来访者信息和形成假设阶段
第14章 识别并分析终身生涯主题
什么是终身生涯主题?怎样识别并分析它们?
解释:主题分析所需的技能
形成尝试性假设:主题分析所需的另一项技能
对精选模型的说明
整合工作者角色认同模型
练习辨别主题
终身生涯主题分析结束语

第15章 理解并与有阻抗的来访者工作
识别阻抗:一些例子
处理阻抗
咨询师的阻抗
结束语

第四部分 生涯咨询过程的采取行动,使用信息,发展生涯目标及行动方案,评估结果和结束关系阶段
第16章 生涯咨询中信息的利用
澄清来访者对信息的需要
从感知的观点来看生涯信息需求
着眼于我们自己对信息的需要
我们为什么提供信息
在咨询中何时利用生涯信息
在评估信息需要中所需的帮助
确定多少信息是有帮助作用的
生涯信息的来源

第17章 制定行动计划
来访者能够从生涯咨询中获得什么
定义生涯目标及行动计划
规划的基础
生涯目标及行动计划的标准
制定生涯计划时可用的技术

第18章 结束职业生涯咨询
结束的背景
未成熟终结的一个特殊的例子
处理未成熟终结
与结束有关的感受
什么构成有效的结束?
翻译后记
出版社 : 高等教育出版社ISBN : 9787040207934包装 : 平装页码 : 337用纸 : 胶版纸语言 : 中文版次 : 0印刷时间 : 2007-05-01
编辑推荐

《职业生涯咨询:过程技术及相关问题》(第2版)适用于各种机构中从事生涯咨询的人员以及正在学习咨询心理学和正在参与咨询师教育课程培训的咨询师。
《职业生涯咨询:过程技术及相关问题》(第2版)为职业生涯咨询提供了基于个人成长和发展的整体模型,该模型是以理论为基础的、切实可行的方法。这个新版本所描述的职业生涯咨询是一个动态的、有创造性的和高度个人化的过程,同时新版本强调了精神性、社会阶层、性取向这些影响个体生涯发展的概念。
第二版突出的内容
强调了种族、民族、性别、性取向以及身体残疾这些背景性问题。
新增了职业生涯发展理论和方法的章节,重点增加了理论部分。
用最新的信息与参考文献对原版本进行了更新。
内容简介

本书共分四个部分。第一部分,“21世纪的生涯咨询:变化的背景、挑战和概念”,为读者提供了21世纪这个变化的世界的基础知识和视角;第二部分,“生涯咨询过程的开始与信息收集阶段:选择技术和工具”,深化了第一章已详细说明的生涯咨询第一个阶段所涉及的一些问题及技术和工具;第三部分,“生涯咨询过程的理解与解释来访者信息和形成假设阶段”,聚焦于我们如何接受在生涯咨询第一阶段收集到的信息,以及如何使用它们来选择干预措施,协助来访者实现目标和解决问题;第四部分,“生涯咨询过程的采取行动,使用信息,发展职业目标及行动方案,评估结果和结束关系阶段”,强调了在生涯咨询中帮助来访者理解其目标或解决其问题的策略。
本书适用于各种机构中从事生涯咨询的人员以及正在学习咨询心理学和正在参与咨询师教育课程培训的咨询师。
目录

第一部分 21世纪的生涯咨询:变化的背景、挑战和概念
第1章 生涯咨询:终身生涯观
生涯咨询
终身生涯发展:一种整体观
对生涯咨询的启示
结束语

第2章 理解生涯行为的途径:精选的理论和方法
生涯发展理论
生涯发展的方法
结束语

第3章 赋予生活选择的权力:文化背景中的生涯咨询
术语的定义
生涯咨询的出现
人口统计学和伦理规则
个体差异变量:世界观、文化适应和种族认同的发展
透过文化的透镜看生涯咨询过程

第4章 赋予女性生活选择的权利:对性别及性取向的考察
性别化的遮盖作用:童年期的性别角色社会化
青少年时期的性别化背景
性别化的工作场所背景
与性别有关的特定结果
赋予女性选择权利时所使用的评估工具与技术
女性主义认同发展
生涯咨询过程:将性别问题纳入已存在的咨询过程中

第5章 赋予男性生活选择的权利:对性别及性取向的考察
性别化的遮盖作用:童年期的性别角色社会化
青少年时期的性别化背景
性别化的工作场所背景
与男性来访者工作时咨询师的角色
与性别有关的特定结果
赋予男性选择权利时所使用的评估工具与技术
生涯咨询的结构:将性别问题纳入咨询过程中

第6章 为残疾来访者进行生涯咨询赋予其力量的方法
残疾人现有的就业状况和生涯状况
残疾人所面临的特殊困难
通过生涯咨询赋予残疾人以能力
赋权的理念
生涯咨询框架在残疾人中的运用
结束语

第7章 帮助来访者理解与应对工作场所和家庭生活的变化
工作场所和家庭生活中的改变
工作场所的变化和家庭生活的挑战及其后果
通过生涯咨询应对工作场所和家庭生活的问题
咨询员角色列表
小结

第二部分 生涯咨询过程的开始与信息收集阶段:选择技术和工具
第8章 生涯咨询过程的初始阶段:形成工作联盟
工作联盟
建立成功的工作联盟
建立工作联盟的咨询员清单

第9章 终身生涯评估:收集来访者信息的结构式访谈
理论基础
LCA的结构
结束时的一些要点
学以致用

第10章 职业、多元文化与婚姻家谱图:收集关于职业-家庭
社会化联结的信息
基本原理实
生涯家谱图点评
家谱图的其他用途
一些警告

第11章 使用职业卡片分类方法收集来访者信息:使用职业
名称作为刺激物
职业卡片分类
坦尼娅的案例
密苏里职业卡片分类(MOCS)
结束语

第12章 利用选定的标准化测验和问卷收集来访者信息
一种深入的方法
寻找恰当的标准化测验
选择测验的标准
一系列基本的生涯评估
基本兴趣量表:自我探索量表
将测验数据整合在一起
小结

第13章 生涯转换问卷:发现成人内部资源及障碍的工具
生涯转换问卷

第三部分 生涯咨询过程的理解与解释来访者信息和形成假设阶段
第14章 识别并分析终身生涯主题
什么是终身生涯主题?怎样识别并分析它们?
解释:主题分析所需的技能
形成尝试性假设:主题分析所需的另一项技能
对精选模型的说明
整合工作者角色认同模型
练习辨别主题
终身生涯主题分析结束语

第15章 理解并与有阻抗的来访者工作
识别阻抗:一些例子
处理阻抗
咨询师的阻抗
结束语

第四部分 生涯咨询过程的采取行动,使用信息,发展生涯目标及行动方案,评估结果和结束关系阶段
第16章 生涯咨询中信息的利用
澄清来访者对信息的需要
从感知的观点来看生涯信息需求
着眼于我们自己对信息的需要
我们为什么提供信息
在咨询中何时利用生涯信息
在评估信息需要中所需的帮助
确定多少信息是有帮助作用的
生涯信息的来源

第17章 制定行动计划
来访者能够从生涯咨询中获得什么
定义生涯目标及行动计划
规划的基础
生涯目标及行动计划的标准
制定生涯计划时可用的技术

第18章 结束职业生涯咨询
结束的背景
未成熟终结的一个特殊的例子
处理未成熟终结
与结束有关的感受
什么构成有效的结束?
翻译后记

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam fringilla augue nec est tristique auctor. Donec non est at libero vulputate rutrum. Morbi ornare lectus quis justo gravida semper. Nulla tellus mi, dulputate an adipiscing cursus eu, suscipit id nulla donec a neque libero pellentesque aliquet, sem eget laoreet ultrices, ipsum metus feugiat sem, quis fermentum turpis eros eget velit. Donec ac tempus ante. Fusce ultricies massa massa. Fusce aliquam, purus eget sagittis vulputate, sapien libero hendrerit est, sed commodo augue nisi non neque. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitos.

Returns Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam fringilla augue nec est tristique auctor. Donec non est at libero vulputate rutrum. Morbi ornare lectus quis justo gravida semper. Nulla tellus mi, dulputate an adipiscing cursus eu, suscipit id nulla donec a neque libero pellentesque aliquet, sem eget laoreet ultrices, ipsum metus feugiat sem, quis fermentum turpis eros eget velit. Donec ac tempus ante. Fusce ultricies massa massa. Fusce aliquam, purus eget sagittis vulputate, sapien libero hendrerit est, sed commodo augue nisi non neque. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitos.

Returns Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.

Recently Viewed Products 看了又看